Apie centrą

RESPUBLIKINIO IŠSĖTINĖS SKLEROZĖS KOORDINACINIO CENTRO TIKSLAI

 

 1. Gerinti Išsėtinės sklerozės (IS) diagnostiką, gydymą ir reabilitaciją Lietuvoje;
 2. Dalyvauti ruošiant  ir nuolatos atnaujinant IS diagnostikos, ankstyvos IS diagnostikos, diferencinės IS diagnostikos ir gydymo algoritmus;
 3. Gerinti ir optimizuoti  gydytojo neurologo ir kitų gydytojų specialistų paslaugų prieinamumą IS ligoniams, bei užtikrinti jų kokybę.
 4. Tobulinti  esamas IS klinikinių, neurofiziologinių, radiologinių, laboratorinių ir genetinių tyrimų diagnostikos ir monitoravimo metodikas, jų taikymo algoritmus, įdiegti į praktiką naujus IS ištyrimo ir monitoravimo būdus, bei prognostinius ligos žymenis.
 5. Plėtoti ir tobulinti medicininių vaizdų ir medicininių dokumentų peržiūrą, nustatyti ir optimizuoti duomenų pakėlimo, archyvavimo ir keitimosi duomenimis principus ir tvarką tarp gydytojų, gydymo įstaigų ir IS ligonių.
 6. Optimizuoti IS imunomoduliuojantį ir simptominį gydymą, tobulinti ankstyvo IS gydymo skyrimo ir gydymo keitimo metodikas, vertinti gydymo efektyvumą,  standartizuoti gydymo efektyvumo vertinimo klinikinius, radiologinius, laboratorinius ir negalios vertinimo kriterijus bei juos tobulinti.
 7. Vykdyti IS pacientų stebėjimo programą kaupiant klinikinius ir mokslinius duomenis, ją tobulinti ir užtikrinti jos tęstinumą bei periodinę duomenų apžvalgą.
 8. Vykdyti Lietuvos ir  tarptautinius klinikinius mokslinius tyrimus išsėtinės sklerozės srityje ir užtikrinti tyrimų kokybę;
 9. Skatinti glaudesnį gydytojų neurologų ir kitų specialybių gydytojų klinikinį ir mokslinį bendradarbiavimą, tobulinti jų žinias ir  sudaryti galimybę, kad  jos efektyviai būtų pritaikytos IS diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai.
 10. Skatinti mokslinę veiklą apjungiant įvairių sričių gydytojus, kurie diagnozuoja ir gydo IS, vykdyti mokslinius projektus Lietuvoje ir už jos ribų, keistis praktine ir  moksline informacija su kitų Lietuvos gydymo įstaigų, kitų šalių gydytojais ir mokslininkais, skatinti informacijos mainus tarp IS centrų. Skatinti mokslines publikacijas IS tema Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose.
 11. Vykdyti mokomąją veiklą studentams , gydytojams rezidentams, gydytojams neurologams, kitų specialybių gydytojams, skatinti jų domėjimąsi išsėtine skleroze, tobulinti jų klinikinius praktinius įgūdžius, skatinti mokslinius tyrimus ir sudaryti sąlygas mokslinei veiklai.
 12. Tobulinti IS medicinos slaugytojų žinias tikslu užtikrinti kokybišką IS ligonių slaugą, jų informavimą,  supažindinti su  IS pacientų priežiūros ir gydymo naujovėmis, gerinti darbo su IS ligoniu įgūdžius, skatinti domėjimąsi mokslinėmis naujovėmis ir užtikrinti slaugytojų informacijos mainus tarp Lietuvos ir užsienio IS centrų.
 13. Skatinti bendradarbiavimą tarp IS centrų Lietuvoje ir užsienyje, palaikyti glaudžius ryšius su Lietuvos IS asociacija, ligonių kraštų draugijomis, pacientų organizacijomis.
 14. Rengti bei padėti organizuoti mokslinius renginius bei konferencijas gydytojams, medicinos slaugytojoms, bei IS ligoniams.
 15. Informuoti apie vykdomą IS koordinacinio centro veiklą Lietuvos visuomenę ir kitų šalių IS centrus pasitelkiant žiniasklaidos ir eletronines informavimo priemones.